gumifelnishop-logo

Adatkezelési Tájékoztató

[www.gumifelnishop.hu] domain név alatt működő webáruház

1. A szabályzat célja és hatálya 

E szabályzat célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek keretei között a Someport Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Someport Kft”), mint adatkezelő a [www.gumifelnishop.hu] domain név alatt működő webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) felkereső bármely személyre (a továbbiakban: „Felhasználó”) vonatkozó információkat kezelhet, valamint, hogy tájékoztassa az Ügyfeleket az ilyen adatkezelés részleteiről.

A Someport Kft a Felhasználóról, illetve arra vonatkozóan a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott célokból gyűjti és kezeli, valamint nyilvántartásaiban (ideértve az írásban, nyomtatott és elektronikus formában vezetett nyilvántartásokat) tárolja a jelen szabályzat 3. pontjában felsorolt információkat (ideértve a személyes adatokat). Az Someport Kft elkötelezett a személyes adatok védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt, ideértve az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) történő megfelelést.

A jelen dokumentum szabályozza a Felhasználók személyes adatainak a Someport Kft általi kezelését a Webáruház használatával összefüggésben, és a szabályzat hatálya kiterjed a Someport Kft minden olyan alkalmazottjára, aki részt vesz a Webáruház üzemeltetésében és karbantartásában.

2. Ki a Webáruház adatkezelője? 

A jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelő a következő:

Név: Someport Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Révay utca 6. Fsz.7.
Cégjegyzékszám: 01-09-356390
Adószám: 27907326-2-42
Telefonszám: +36 708822834
Weboldal: www.gumifelnishop.hu
E-mail cím: info@gumifelnishop.hu
Elsődleges kapcsolattartó: Somogyi Imre Someport Kft ügyvezető

3. Milyen adatokat gyűjtünk a Webáruház használata kapcsán? 

A Someport Kft a Webáruház használata kapcsán a következő Felhasználóra  vonatkozó adatokat gyűjti és kezeli (ezeknek a személyes adatoknak a megadása a Someport Kft és a Felhasználó közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint a Someport Kft jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges – amennyiben a Felhasználó nem adja meg ezeket az adatokat, a Someport Kft nem tudja kiszállítani a megvásárolt termékeket a Felhasználó részére):

  • felhasználónév;
  • jelszó;
  • e-mail cím;
  • teljes név;
  • szállítási cím;
  • számlázási cím (amennyiben eltérő);
  • megvásárolt termékek;
  • vásárlás napja/időpontja;
  • szállítás napja/időpontja;
  • fizetés módja;
  • [*].

Annak érdekében, hogy a Someport Kft személyre szabott felhasználói élményt nyújthasson és Felhasználó igényeinek megfelelőbb árukat kínáljon, a Felhasználók alábbi adatait kezelheti, amennyiben a Felhasználók ezeket az adatokat a Webáruházban történő regisztráció során megadják (az ilyen adatok megadása teljes mértékig önkéntes és azok bármikor törölhetők):

  • nem;
  • lakcím;
  • telefonszám;
  • forgalmi rendszám;
  • évente átlagosan megtett kilométerek száma;
  • a jármű használat helyének átlagos megoszlása (százalékos arány: város – autópálya);
  • vezetési stílus (százalékos arány: lassú – gyors);
  • a vásárlás folyamán a döntéshozatal szempontjából legfontosabb tényező (kedvezményes ár, ár-teljesítmény arány, minőség, egyéb);
  • márkahűség (igen/nem);
  • autó márkája, típusa, szériája és gyártási éve;
  • [*]. 

4. Mi az adatkezelés célja? 

A Webáruház használatával összefüggésben a Someport Kft a Felhasználók adatait az alábbi célokból kezelheti:

  • A Webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződések készítése és teljesítése;
  • Személyre szabott felhasználói élmény nyújtása a Felhasználók részére korlátozott mértékű profilalkotással, a Felhasználók által önkéntesen megadott adatok alapján (és minden esetben azzal a feltétellel, hogy a Felhasználó a vonatkozó adatkezelési tevékenységhez hozzájárult); az ilyen profilalkotásnak köszönhetően amikor a Felhasználó a Webáruházban termékeket keres a rendszer a Felhasználó profiljának megfelelő termékeket a keresési találatok és ajánlott termékek listáján szembe tűnőbb helyen jeleníti meg; azonban a profilalkotást semmilyen esetben sem használjuk fel a Felhasználóval kapcsolatos automatizált döntéshozatal céljára;
  • Közvetlen üzletszerzési célokból, így különösen elektronikus hírlevelek küldése céljából azon Felhasználók részére, akik az ilyen adatkezelési tevékenységhez hozzájárultak;
  • Időszakos promóciók esetén az adott promóció lebonyolítása, az esetleges ajándékok, jutalmak eljuttatása azokhoz, akik erre a promóciós szabályzat alapján jogosultak.

5. Mi az adatkezelés jogalapja? 

A Felhasználó személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezelésének jogalapja:

  • A fenti 4. pont első alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés
   • (i) a Felhasználó és a Someport Kft közötti adásvételi szerződés teljesítéséhez, valamint a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerinti, a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez, és
   • (ii) a Someport Kft vonatkozásában fennálló jogszabályi kötelezettségeknek (így különösen számviteli, adózási és fogyasztóvédelmi előírásoknak) történő megfelelés céljából szükséges;
  • A fenti 4. pont második és harmadik alpontjai vonatkozásában: az Ügyfél GDPR 6. cikk (1) a) bekezdése szerinti tájékoztatáson alapuló hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdései;
  • A fenti 4. pont utolsó alpontja vonatkozásában: az a tény, hogy az adatkezelés a promóció lebonyolításához (szerződés, illetve díjkitűzés teljesítése érdekében) szükséges a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése szerint.

6. Ki férhet hozzá a Webáruház kapcsán kezelt adatokhoz? 

A jelen szabályzat alapján a Someport Kft által kezelt személyes adatokhoz a Someport Kft-nél az alábbi személyek férhetnek hozzá (a mindenkori módosítások szerint):

  • Ügyvezető
  • Könyvelő 

A jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában a Someport Kft kizárólagos adatkezelőnek tekintendő. A Someport Kft a jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatokat nem továbbítja semmilyen harmadik fél adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére [kivéve a Someport Kft és a Webáruházban vásárolt termékek Felhasználó részére történő kiszállítása céljából a Someport Kft által időről időre igénybe vett nagykereskedelmi partnerét és logisztikai szolgáltatót].

Bankkártyás fizetés választása esetén a Someport Kft (székhelye: 1165 Budapest, Révay utca 6. Fsz.7.) adatkezelő által az https://otpmobil.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

7. Milyen forrásból származnak a gyűjtött adatok? 

A Someport Kft a jelen szabályzat alapján közvetlenül a Felhasználótól gyűjti a személyes adatokat.

8. Mennyi ideig kezeli a Someport Kft az Ügyfelek személyes adatait? 

A Someport Kft a Felhasználók személyes adatait a Webáruház weboldalán történt regisztrációjuk időpontjától kezdődően a vonatkozó polgári jogi előírásokban (rendszerint 5 év), adójogszabályokban (rendszerint 6 év) és számviteli jogszabályokban (rendszerint 8 év), valamint fogyasztóvédelmi előírásokban meghatározott elévülési idő lejártáig kezelheti, de legfeljebb a fenti 4. pontban meghatározott adatkezelési célokból szükséges ideig. A fenti időtartamok lejártát megelőzően a Felhasználó az alábbi 9. pontban foglaltak szerint kérheti személyes adatainak törlését. Továbbá a Felhasználó, korlátozás és indokolás, valamint anélkül, hogy ennek kapcsán bármilyen költség merülne fel, bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez. Ilyen esetben a Felhasználó személyes adatai a továbbiakban a fenti célra nem használhatók fel. 

9. Milyen intézkedéseket tesz a Someport Kft az adatok biztonságának védelme érdekében? 

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy a Someport Kft. garantálja a személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.

A fentieknek megfelelően a Someport Kft biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése ellen, továbbá a Személyes Adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeknek az elveknek a Someport Kft úgy felel meg, hogy megfelelő hardveres és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaz (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Someport Kft megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa.

A Someport Kft a Felhasználó jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatait bizalmasan kezeli, és azokat nem közli semmilyen harmadik féllel, kivéve, ha az ilyen közlést jogszabály írja elő és/vagy azt az Felhasználó eseti alapon kifejezetten engedélyezi.

10. Milyen jogai és jogorvoslatai vannak a Felhasználók személyes adatai Someport Kft által történő kezelésével összefüggésben? 

A személyes adatok a Someport Kft által a jelen szabályzat alapján történő kezelésével összefüggésben a Felhasználó a következő jogokat gyakorolhatja:

  • Hozzáférési jog: A Felhasználó a Someport Kft-től visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Kérésre a Someport Kft rendelkezésre bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. A Felhasználó által kért további másolatokért a Someport Kft az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
  • Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Someport Kft indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Felhasználó továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
  • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Someport Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és a Someport Kft köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni. A Felhasználó nem kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Someport Kft  korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   • (a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Someport Kft ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   • (b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • (c) a Someport Kft már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Adathordozhatósághoz való jog: A Felhasználól jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Someport Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Someport Kft. akadályozná.
  • Tiltakozáshoz való jog: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  • A hozzájárulás visszavonásához való jog: A Felhasználó bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását ahhoz az adatkezeléshez, amelyhez hozzájárulása szükséges volt, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatkezelés szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó bármely megkeresését, ideértve a személyes adatokhoz történő hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására és/vagy az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó bármely kérelmet, a Someport Kft fenti 2. pontban megjelölt elsődleges kapcsolattartójához kell címezni.

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó joggyakorlásra vonatkozó valamennyi jognyilatkozatot és kérelmet

 • elektronikusan, e-mail útján, vagy a Webáruház személyes profil részében található megfelelő beállítások módosításával, illetve
 • (ii) írásban lehet megtenni. Esettől függően, a kérelemnek tartalmaznia kell az eset azonosításához szükséges valamennyi releváns tényt és körülményt. A megkereséseket és kérelmeket a Someport Kft gondosan kivizsgálja, és rendszerint 15 napon belül megválaszolja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a Felhasználó  panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu), vagy a Felhasználó szokásos tartózkodási helye, munkahelye, illetve az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Továbbá az Felhasználó eljárást indíthat a Someport Kft-vel szemben az illetékes bíróság (ideértve a Felhasználó lakhelye szerint illetékes megyei törvényszéket), vagy a Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt és hatékony bírósági jogorvoslattal élhet.

Minden esetben javasolt, hogy a Felhasználó mielőtt a hatósághoz fordulna, panaszát vagy kérelmét először a Someport Kft-hez továbbítsa, hogy az esetleges problémát orvosolni lehessen.

11. Vegyes rendelkezések 

A jelen szabályzat 2022. november 01-én lép hatályba és a Someport Kft általi visszavonásáig vagy más szabályzattal történő felváltásig érvényben marad.

A Someport Kft köteles a jelen szabályzatot rendszeresen felülvizsgálni és adott esetben a megváltozott körülményeknek megfelelően módosítani.

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Rendeljen bármilyen gumit vagy felnit, most ingyen kiszállítjuk Önnek!