gumifelnishop-logo

Jótállás & Garancia

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban:

 • 10 000 – 100 000 HUF közötti eladási árú termékek esetén 1 (egy) év,
 • 100 000 – 250 000 HUF közötti eladási árú termékek esetén 2 (két) év,
 • 250 000 HUF eladási árú termékek esetén 3 (három) év

jótállást vállal Felhasználó részére a hibás teljesítésért a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében.

A Felhasználó jótállási igényét a jótállási határidőben érvényesítheti, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a terméknek a Felhasználó részére történő átadásától kezdődik. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 9. pontjának c) alpontjában rögzített eseteket. A Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosságra vonatkozó, a jelen ÁSZF 9. pontjában rögzített jogosultságoktól függetlenül megilletik, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt Felhasználó egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Jótállás alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF 9. pontjának a) alpontjában, a jótállásra vonatkozóan rögzítettek szerint érvényesítheti igényeit.

1. Szavatosság (kellékszavatosság és termékszavatosság)

  1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért (ennek meghatározását a fenti 8. pont tartalmazza). A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági, illetve jótállási igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha:
 • a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
 • az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
 • a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
 • a szerződésszegés súlyát,
 • a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha:
 • a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
 • a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
 • a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági, illetve jótállási jogáról másikra térhet át. A Felhasználó az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatosság, illetve a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a terméket a hiba miatt rendeltetés-szerűen nem használhatta.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A fentieken túl a Szolgáltató jótállási kötelezettségével kapcsolatban az alábbi kiegészítések érvényesek:

 • Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató a terméket legkésőbb a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat legkésőbb a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 1. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha:

 • nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
 • vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 1. Kivételek a jótállási és szavatossági igények alól

A jelen ÁSZF 8. pontjában, 9. pont a) – b) alpontjaiban rögzített kivételeken túl a Szolgáltató a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal az alábbi esetekben sem:

 • a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károk, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételtől illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek;
 • helytelen tárolás miatt keletkezett hibák;
 • a szabványok vagy a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatt fellépő hibák;
 • a nem rendeltetés-szerű használat következtében fellépő hibák;
 • jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibák, pl.: hullámos kopás;
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, pl.: átszakadás külső sérülés miatt, külső mechanikai sérülés;
 • az gumiabroncs túlterhelése miatti hibák, pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés;
 • minden olyan esetben, amikor a hiba oka a teljesítést követően keletkezik.

2. Jótállási és Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

 • A Fogyasztó jótállási, illetve szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. A Szolgáltató azonban nem zárja ki, hogy a Fogyasztó a szerződés megkötését más módon is hitelt érdemlően bizonyítsa.
 • A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot pedig a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Kijavításra vagy a szavatossági, illetve jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató.

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Rendeljen bármilyen gumit vagy felnit, most ingyen kiszállítjuk Önnek!